Algemene Voorwaarden Taalbureau IJ

 

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het vertaal- en tekstbureau (hierna te noemen het bureau) en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij het bureau met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van het bureau zijn vrijblijvend.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien het bureau vóór de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van het bureau of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door het bureau van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 Het bureau mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan het bureau heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan het bureau zijn verstrekt.
2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers van het bureau binden het bureau pas nadat het bureau deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Indien het bureau in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen is het bureau gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheidstelling te verlangen.

Artikel 3 – Wijziging/intrekking van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is het bureau gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde werkzaamheden voor het overige gedeelte. Het bureau stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.
3.3 Indien het bureau voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd, kan het bureau de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet-uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
4.1 Het bureau is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 Het bureau zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Het bureau zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Het bureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien het bureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft het bureau het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bureau voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Het bureau zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
4.4 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen, redigeren of schrijven tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Termijn en tijdstip van levering
5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het bureau is gehouden om, zodra het bureau duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Het bureau is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, fax, koerier, e-mail, ftp e.d.
5.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door het bureau is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door het bureau mogelijk te maken.
5.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met het bureau verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de afgeleverde prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 5.6 bepaalde van dienovereenkomstige toepassing is.

Artikel 6 – Honorarium en betaling
6.1 Het honorarium is gebaseerd op een bij het bureau geldend woord-, artikel- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Het bureau kan tevens naast zijn honorarium de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief in rekening gebracht worden.
6.2 De prijs die het bureau voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.3 Het bureau is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die het bureau tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan het bureau bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door het bureau schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.6 Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste € 2.500 van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van € 100 per declaratie.

Artikel 7 – Reclames en geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan het bureau kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan het bureau te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien het bureau zulks om hem moverende redenen wenselijk oordeelt. Wijziging door het bureau van enig gedeelte van de vertaalde, geschreven of bewerkte tekst op verzoek van opdrachtgever houdt niet in dat het bureau erkent dat er een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
7.3 Indien de klacht gegrond is, is het bureau gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien het bureau redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid, vrijwaring
8.1 Het bureau is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan het bureau toerekenbare tekortkoming. Het bureau is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
8.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft het bureau van iedere aansprakelijkheid.
8.3 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen, of te bewerken tekst of de door het bureau geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.4 Het bureau is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Het bureau is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door het bureau geleverde bestanden of informatiedragers.
8.5 De aansprakelijkheid van het bureau is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 50.000 per gebeurtenis.
8.6 De opdrachtgever verplicht zich het bureau te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voorzover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van het bureau bestaat.

Artikel 9 – Ontbinding
9.1 Het bureau is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Het bureau kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
9.2 Indien het bureau door omstandigheden die niet voor zijn risico komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft het bureau zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internet-providers of andere omstandigheden waarop het bureau geen invloed kan uitoefenen.
9.3 Indien het bureau ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 10 – Auteursrechten
10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt het bureau het auteursrecht op door het bureau vervaardigde vertalingen en andere teksten.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart het bureau tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk recht
Op rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en het bureau is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Deponering en inschrijving
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.